بخشی از سوابق کاری


- مدير کل مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور(1376-1378)
- دبير کميسيون احزاب و تشکلهاي سياسي(1378-1380)
- دبیر همایش تحزب و توسعه سیاسی(3جلد کتاب توسط انتشارات همشهری منتشر شده است)،1378.
- دبیر همایش مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات(1جلد کتاب توسط نشر سفیر منتشر شده است)،1379.
- عضو شوراي عالي پژوهشهاي علمي رياست جمهوري (1376-1380)
- نماينده مجلس شوراي اسلامي(دوره ششم)
- مشاور وزير کشور(1383-1384)
- موسس خانه احزاب ايران(1379)
- عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1379 تا کنون
- رئيس دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٤-١٣٩٢)
- معاون پشتيباني،مالي و مديريت منابع دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٦تاكنون)


ادامه سوابق

جهت ارتباط با
دکتر اطاعت

پست الکترونیکی دکتر جواد اطاعت:

info@etaat.com

detaat@yahoo.com
فرم تماس

    BUY NOW