جواد اطاعت در گفت و گوی تفصیلی با جماران؛
آگوست 11, 2020
نقد وبررسی کتاب” تقدیر ما ، تدبیر ما “
اکتبر 12, 2020
 
 

مقالات علمی- پژوهشی ، همایش ها، رساله ها و پایان نامه ها

3- فرزاد میرزایی قلعه، رحمت الله منشی زاده، اطاعت، جواد( 1398). استراتژی توسعه اقتصادی گردشگری جنگ( مطالعه موردی منطقه قصر شیرین: استان کرمانشاه)، پژوهش های دانش زمین، سال دهم، شماره 38.
BUY NOW