سوابقسوابق تحصيلي:


- ليسانس علوم سياسي از دانشکده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
- فوق ليسانس علوم سياسي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- دکتري علوم سياسي از دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

سوابق کاري:

-مدير کل مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور(1376-1378)
-دبير کميسيون احزاب و تشکلهاي سياسي(1378-1380)
-دبیر همایش تحزب و توسعه سیاسی(3جلد کتاب توسط انتشارات همشهری منتشر شده است،1378)
-دبیر همایش مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات(1جلد کتاب توسط نشر سفیر منتشر شده است،1379)
-عضو شوراي عالي پژوهشهاي علمي رياست جمهوري (1376-1380)
-نماينده مجلس شوراي اسلامي(دوره ششم)
-مشاور وزير کشور(1383-1384)
-موسس خانه احزاب ايران(1379)
-عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1379 تا کنون
- رئيس دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٤-١٣٩٢)
- معاون پشتيباني،مالي و مديريت منابع دانشگاه شهيد بهشتي (١٣٩٦تاكنون)

سوابق تدريس:

-مباني علم سياست(کارشناسي ارشد)
-حقوق اساسي تطبيقي(کارشناسي ارشد)
-اقتصاد سياسي(کارشناسي ارشد)
-نظريات اقتصادي و اقتصاد توسعه(کارشناسي)
-جغرافيايي سياسي و نظام بين الملل(کارشناسي ارشد)
-روش تحقيق(کارشناسي ارشد)
-صنعت گردشگری(کارشناسی)
-جامعه شناسي سياسي(كارشناسي ارشد و دكتري)
-نظامهاي انتخاباتي(كارشناسي ارشد و دكتري)

مقالات علمی و کتب منتشر شده

1-قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه.اطلاعات سیاسی-اقتصادی.شماره 227-230.
2-ماهیت دولت در ایران(1)؛ دولت پاتریمونیال.اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 231-232
3-ماهیت دولت در ایران(2)؛دوره گذار از دولت پاتریمونیال به دولت اتوکراتیک اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 233-234
4-ماهیت دولت در ایران(3)؛ دولت اتوکراتیک.اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 235-236
5-ماهیت دولت در ایران(4)؛گذر از دولت اتوکراتیک به دولت اقتدارگرای بوروکراتیک.اطلاعات سیاسی-اقتصادی. شماره 243-246
6-ماهیت دولت در ایران(5)؛ سیاست و سلطه اقتدار گرایی بوروکراتیک. اطلاعات سیاسی-اقتصادی.شماره 245-246
7- ماهیت دولت در ایران(6)؛سیاست و سلطه اقتدارکرایی کورپوراتیستی.اطلاعات سیاسی-اقتصادی.شماره 249-250
8-دلایل و روند تهاجم نظامی امریکا به عراق در مارس2003. اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره 247-248
9- استراتژی بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم اطلاعات سیاسی- اقتصادی .......
10- آموزش و توسعه.اطلاعات سیاسی- اقتصادی.شماره 143-144
11- مشارکت سیاسی در نظامهای کثرت گرا.اطلاعات سیاسی – اقتصادی.شماره 123 – 124.
12- اندیشه سیاسی فارابی. اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره 159-160
13- مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت نیابی.کتاب مشارکت سیاسی.تهران:نشر سفیر،1377.
14- ویژگیهای ژئوپولتیک ایران در قرن بیستم. فصلنامه در بررسیهای نظامی شماره 15-16
15- استراتژی بیطرف ایران در بحران های منطقه ای و بین المللی.فصلنامه و بررسی های نظامی شماره 19
16- استراتژی بیطرف ایران در بحران های منطقه ای و بین المللی.فصلنامه و بررسی های نظامی شماره 20
17- استراتژی بیطرفی ایران در بحران های منطقه ای و بین المللی.فصلنامه و بررسی های نظامی شماره 21
18- تعامل موقعیت جغرافیایی و تهدیدات احتمالی در تدوین استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ایران فصلنامه و بررسی های نظامی ،شماره 22.
19- جاذبه های ژئوپولوتیک ایران در رفتار ایالات متحده امریکا،فصلنامه 15 خرداد شماره 23.
20- جاذبه های ژئوپولوتیک ایران در رفتارهای روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی،فصلنامه 15 خرداد.
21- تأثیر گذاری علل خاص و عام بر رویدادهای تاریخی.فصلنامه 15 خرداد شماره 26-27
22- توان سنجی پتانسیل های توریستی شهرستان کازرون- فصلنامه جغرافیا- دانشگاه آزاد اسلامی.
23- مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات- کتاب مجموعه مقالات انقلاب اسلامی، جامعه و دولت، تهران: انتشارات کویر،1387.
24- از آموزه نیکسون تا آموزه کارتر؛ ژئوپلیتیک نفت در دهه 1970/دیوید اس.پنیتر، (ترجمه)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره259-260 .
25- ایران و خطوط انتقال انرژی حوزه خزر- دانشگاه تهران؛ مجله مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره3، زمستان و بهار1387-1388.
26-تمرکززدایی وتوسعه پایدار در ایران.فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران.شماره 71.بهار 1389.
27-نظریات رئالیسم وضرورت بازنگری در مفاهیم آن.فصلنامه بین المللی روابط خارجی.سال سوم.شماره ،2.تابستان 1390.
28-تقسیمات کشوری وتوسعه پایدار در ایران.فصلنامه ژئوپلیتیک.سال چهارم.شماره 3.پاییز وزمستان 1387.
29-روابط متقابل امنیت ناحیه ای وتوسعه نیافتگی سیستان وبلوچستان.فصلنامه ژئوپلیتیک.سال هفتم.شماره 1.بهار 1390.
30-جمعیت وتوسعه پایدار در ایران.فصلنامه رفاه اجتماعی.سال 11شماره 42.پاییز1390.
31-عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر.فصلنامه راهبرد.سال 20.شماره 61.
32-هیدروپلیتیک هیرمند،دلایل،آثار وپیامدها.فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی.
33-خراسان بزرگ مفهومی انتزاعی یا واقعیتی عینی.فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ.سال دوم. شماره 3.تابستان 1390.
34-نفت،ژئواکونومی وامنیت ملی ایران.فصلنامه فضای جغرافیایی .شماره 36.زمستان 1390.
35-ایران وامریکا؛رویارویی یا تعامل.اطلاعات سیاسی – اقتصادی.سال23.شماره263-264.مرداد وشهریور1388.
36-حکمت وحکومت؛امام علی(ع) وسیاست.اطلاعات سیاسی واقتصادی.سال 25.شماره 5 و6 ،1389.
37-آسیب شناسی روحانیت؛عدم تحول ساختاری وکارکردی.کتاب آسیب شناسی روحانیت .جلد اول.قم:موسسه پژوهشی بشری.1389.

کتاب های منتشرشده

1-ژئوپولوتیک و سیاست خارجی ایران.تهران:نشر سفیر 1376.چاپ دوم.نشر انتخابات، 1385.
2-مجموعه مقالات پیرامون توسعه سیاسی: نشر سفیر 1378.
3-اسناد انتخابات در ایران(18 جلد). تهران: وزارت کشور 1384.
4-تمرکززدایی وتوسعه پایدار در ایران.تهران.نشر انتخاب.تابستان 1390.

شرکت در همایش ها و مقالات ارائه شده و منتشر شده

1-آزادی از دیدگاه شهید مطهری.همایش آزادی و تحقق آن در ج.ا.ایران 14-15 اردیبهشت 1378 برگزار کننده دانشگاه تربیت مدرس-معاونت فرهنگی- اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
2-شوراهای اسلامی و جامعه مدنی.همایش شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی.4-6 بهمن 1377. دانشگاه تهران. دفتر امور اجتماعی وزارت کشور،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
3-نقش شوراها در تمرکز زدایی.همایش شوراهای اسلامی،رویکرد ها، کارکرد ها،راهکارها، بهمن 1381- معاونت امور اجتماعی وزارت کشور
4-تحزب و توسعه سیاسی.کتاب اول مبانی نظری و آموزه ها.تهران،انتشارات همشهری 1378
5-جامعه مدنی و کثرت گرایی سیاسی. همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،1377
6-مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت نیابی.همایش جمهوریت و اسلامیت،سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی 1378
7-ریشه های کودتای 28 مرداد.همایش کودتای 28 مرداد.مرکز پژوهش های سیاسی- اقتصادی 26/5/87 (انتشار مقاله.روزنامه اعتماد 28/5/87)
8-توریسم بعد از حادثه 11 سپتامبر. پاناما،آذر 1381
9-ایران-نفت و نظام بین الملل: ارائه شده در همایش نفت توسعه و دموکراسی 23و24 آذر ماه1387.
10-نفت ،ژئواکونومی وامنیت ملی ایران.همایش نفت وسیاست خارجی.دانشگاه تهران .دانشگاه صنعتی شریف.مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت.12 اسفند 1388.
11-جغرافیای نظامهای انتخاباتی ونظام انتخاباتی ایران.چهارمین کنگره ملی انجمن ژئوپلیتیک ایران.8 اسفند 1389.
12-اسلام،دمکراسی ونظام سیاسی در مصر.همایش اسلام وتحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه وشمال افریقا.3 اسفند1390.
-Elections and the supervision of the guardian council. discourse. volume 7. no 4 and volume 8 no.1.spring and summer 2006
-Us And Iran Foreign Policy: Confrontation Or Interaction. Harisburg Univercity.

پایان نامه های دانشجویی راهنمایی شده

1-نقش کشاورزی در توسعه روستایی.عبدالحسین هاشمی.24 شهریور 1386.
2- نقش مشارکت سیاسی طوایف وتاثیر آن بر خدمات رسانی روستایی.هومان شهریور.29 مهر 1386.
3-نفت وسیاست خارجی ایران.نام دانشجو حمیدرضا نصرتی.26 خرداد 1387.
4-اهداف ژئوپلیتیک امریکا برای تهاجم نظامی به عراق در مارس 2003.ناصر ویسی.20 خرداد1387.
5-زمینه های ژئوپلیتیک دخالت ترکیه در شمال عراق.جعفر رحمانی آذر.27 شهریور 1387.
6-عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی خزر.اسماعیل ورزش.19 شهریور 1387.
7-نظام تقسیمات کشوری وتوسعه پایدار در ایران.سیده زهرا موسوی.18 شهریور 1388.
8-اهداف ژئوپلیتیک امریکا در حمله نظامی به افغانستان.عبدالمهدی شیخیانی.19 آبان 1388.
9-مطالعه تطبیقی ژئوپلیتیک ایران در دوران جنگ سرد وپس از آن.حامد یزدانی.16 آذر 1388.
10-امارات عربی متحده وجزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس.کورش میری.3 بهمن 1389.
11-زنان وفرایند توسعه پایدار در ایران.متین توکل.7 تیر 1390.
12-توزیع فضایی اختیارات وتاثیر آن بر کارآمدی سازمانهای محلی.بابک رضایی.16 شهریور 1390.
13-تحلیل جغرافیایی مرزها در خلیج فارس(ایران.عراق وکویت).خیرالله پیر محمدی.14 شهریور 1390.
14-تقسیمات کشوری وتوسعه منطقه ای استانهای ساحل جنوبی.روح الله نیکزاد.10 بهمن 1390.
15-ارزیابی فرایند توسعه در برنامه چهارم اقتصادی-اجتماعی در استانهای ایران.عبدالرضا شجاعی.5 بهمن 1390.
BUY NOW